Piibli lugemine: Õpetussõnad 24:19 – 34


Usuline tarkus ja igavene elu Kristuses.

Sõnum kirjast Efeslastele 1: 15-23 ja 2:1-4

Kui Paulus kuulis, et keegi sai päästetud ja hakkas Jumalat armastama, siis ta alustas eestpalveid nende kristlaste eest. Meie samamoodi palvetame teie igaühe eest isiklikult. See on Jumala Sõna (järgi) tegemine, nagu Pauluski tegi palveid Jumala Sõna kohaselt. See hoiab teid selles, nagu Jumal on teid kutsunud, see annab teile jõudu ja rammu edasi minna ning motivatsiooni jätkata Jumala teedel.

Paulus palus (s17): „et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel,“ Selleks Paulus palvetabki, et Jumal annaks teile tarkust selleks, et ka teie tunneksite ära Jumala. Õpetussõnad 1:20-21 – see on tarkuse kutse. Me käime küll kõik koolis, et targaks saada, aga kui me loeme Piiblit, siis siin on vaimulik tarkus, siin on füüsiline tarkus ja hingeline tarkus ja kõik tarkused kokku. Tarkus hüüab tänavatel ja turgudel ja linnaväravates ja mujal, et me tunneksime ära ja kuuleksime, kuidas ta räägib meiega. See tarkus tuleb Püha Vaimu kaudu meisse. See on Jumala Vaim, kes räägib meiega.

Salmid 17-18: „et meie Issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkuse Isa, teile annaks tarkuse ja ilmutuse Vaimu tema äratundmisel, valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline
lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees.“
Siin on kirjutatud, et valgustaks meie südame silmad. Meie südamel on siis silmad ja me näeme südamega, kui me avame oma südame. See on nagu, et teeme silmad lahti ja näeme, mida Isa tahab rääkida, vaimu silmadega.

Me näeme, et meil on üks pärand ja me peame endale ka meelde tuletama, et meil on pärand. Me oleme ajutiselt siin maa peal ja see on selline aeg, kus Jumal meid kutsub ja kui me selle aja ära tunneme endi elus, siis see on meile õnnistuseks ja me saame pärandi selle eest. Jumal on nii rikkalik, et kõik see mille Ta on loonud, kõik Ta annab meile. Me saame selle pärandiks, kõik rahvad saame pärandiks, see on võrratu rikkus ja see kõik on meie sees. Kui me kiidame Issandat ja täname Teda, siis me ka kogeme Teda. Siis on meil ka tarkust tähele panna Tema teid ja siis me tunneme ära, mida Tema tahab meie sees, mida Ta tahab meile anda ja tunneme ära, mis on see kutsumine meie elus, millega Tema on meid kutsunud ja milline on Tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume Tema jõutugevuse mõjul (salm 19).

Niisiis, me ei usu iseenesest, vaid kõik au jääb Talle, sest kirjutatud on, et me usume Tema jõutugevuse mõjul ja see jõutugevus Püha Vaimu kaudu meie sees. Iseenesest me ei suuda, aga me suudame Vaimu jõu mõjul. Järgmises salmis ta kirjeldab, kuidas see meile juhtus või kuidas see meile osaks saab. Salm 20: „See sai tegevaks Kristuses, kui ta tema üles äratas surnuist ja pani istuma oma paremale käele taevas.“ See ongi see põhjus, miks me suudame seda kõike teha, sest Kristus äratati üles surnuist. Püha Vaim äratas Ta ülesse ja Ta võeti Isa juurde Taevasse ja Isa pani Ta enda kõrvale paremale käele, nii et kus Isa istub, seal istub ka Poeg Tema kõrval, paremal pool. Parema käega Isa valitseb ja Poeg on Tema kõrval just sellel poolel, kus Isa valitseb ja Isa on andnud Poja kätte kõik selle valitsemise. Ometi Ta ei tee midagi ilma Isa teadmata. Poeg teeb ainult seda, mida Isa ütleb. Niisiis, põhjus on see, miks meil on vägi, meelevald, pärand, tarkus ja Jumala vaimu ära tundmine, see on kõik sellepärast, et Jeesus suri ja tõusis surnuist ülesse ja istub Isa paremal käel.

Salm 21: „kõrgele üle iga valitsuse ja meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte üksnes nüüdsel, vaid ka tulevasel ajastul.“ Isa on Talle andnud meelevalla kogu universumi üle. Üle iga valitsuse, mis iganes kuskil on. Üle iga kuninga, üle iga valitseja, üle meelevaldade, üle iga väe ja ülemuse… Kellelgi ei ole sellist meelevalda ja väge, nagu on Isal ja nagu on Jeesusel. Kogu universumis pole kedagi, kes oleks võimsam Jeesusest. Kellegi ei ole sellist nime, mis oleks Jeesuse Nimest üle.

On ka olemas tulevane ajastu ja ei ole ka tulevasel ajastul ühtegi teist suuremat nime, kui on Jeesusel. Meie elame praegu selles ajastus, kuid on aeg, kus see saab läbi. Isa ütleb, et Ta loob kõik uueks – Ta teeb uue Taeva ja uue Maa ja see ajastu saab otsa. Selleks me olemegi praegu siin, et valmistada end ette tulevase ajastu jaoks, et elada igavesti, kui me paneme oma elu maha ja võtame vastu Jeesuse, kes on meie eest surnud ja on Isa paremal käel ja valitseb üle iga nime, üle iga valitsuse, võimu ja väe. Kui me suudame vastu võtta Tema, siis me pääseme sisse sinna igavesse ellu ja valitseme koos Temaga igavesti. Piibel ütleb, et see valitsus ei lõpe kunagi (Tn 6:27, Lk 1:33 jt).

Salmid 22 ja 23: „ja ta alistas tema jalge alla kõik ning pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõiges.“ Kogudus, see oleme meie ja Tema läbi on meie jalge alla samamoodi kõik pandud. Meie oleme Tema ihu, me oleme Tema täius. See võtab kõik kokku. See täidab kõik kõiges kõikides asjades. Kõik, mis on kõrged, saavad madalaks ja kõik orud täituvad, nii et kõik saab tasaseks, ütleb Piibel (Js 40:4).

Efeslaste kirja 2.ptk, salmid 1 ja 2: „Jumal on teinud elavaks ka teid, kes te olite surnud oma
üleastumistes ja pattudes, 2 milles te varem käisite selle maailma ajastu viisil, vürsti viisil,
kellel on meelevald õhus, vaimu viisil, kes nüüdki on tegev sõnakuulmatute laste seas.“ Milles me varem käisime? Selle maailma ajastu viisil. Samamoodi see kinnitab, et on olemas see maailm ja on olemas teine maailm. Selles maailmas on vürstiks õhuvalla vürst. See on selline vaim, kes tegutseb tänapäevani sõnakuulmatute laste seas. Salm 3 ja 4: „kelle seas ka meie kõik varem käisime oma lihalikes himudes, tehes liha ja mõtete tahtmist mööda, ning me olime loomu poolest viha lapsed nagu teisedki. Aga Jumal, kes on rikas halastuselt, on meid koos Kristusega teinud elavaks oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud.“

See armastus, millest pastor Taimor rääkis. See armastus ongi, milleks Jumal on andnud oma Poja ja on suutnud meid välja armastada maailmast.

Pastor Arda
Tule Kogudus, 23.juuli 2017 Piibli lugemine ja sõnum (märkmed)

© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: