Me tuleme kokku Kristuse pärast!

Piibli lugemine: Õpetussõnad 23:18 – 35


Me oleme kristlased, aga elame maailmas ja kui oleme maailmas, siis me kuidagi määrime end. Kui me oleme alles noored kristlased, siis see on nagu paratamatus, eriti, kui me ei tunne ka Jumala Sõna nii hästi. Kuid ma tahan öelda, et on ka väljapääs, kuidas olla puhtad Isa ees – selleks me peseme end Jeesuse verega, mis ainsana puhastab meid seesmiselt. Isa ette saab minna ainult puhtana, sest midagi patust sinna ei pääse. See on nii lihtne, et paluda andeks ja paluda, et Kristuse veri peseks meid puhtaks.

Palume koos: Isa Taevas, me tuleme Sinu ette, Sinu Poja Jeesuse vere läbi ja me palume andeks kõik patud, mis me oleme teinud sõna, mõtte või teoga ja me palume, et Jeesuse veri puhastaks meid kõigest patust ja Jumal, me täname, et me võime nüüd olla õiged Isa ees Jeesuse vere läbi. Aamen.

Pastor Arda Kunnberg


Milline on sinu reaalsus?

Kas oled mõelnud, mis on reaalsus? Jumala Sõna, ütlevad jumalalapsed ja kuradilapsed ütlevad, et kuradi sõna. Igaühel saab olla oma reaalsus ja nüüd oleneb, millises reaalsuses inimene otsustab liikuda, sest sellises reaalsuses ta elab. Kas ühest reaalsusest saab minna teise? Jah saab, aga sa pead teadma, et Jumal ütleb, kes põlgab minu ära, selle põlgan mina ära! Kui sina allud survetele ja ületad selle punase joone, siis tagasiteed ei pruugi olla.

Nii on mitmeid reaalsuseid. On ideoloogiaid, mille alusel püütakse luua ühiskonda, kus väetitel pole kohta, et kõik oleks vaid superinimesed. See on nagu reaalsus, mida ehitatakse ja rohkem või vähem, me puutume sellega ka koolides kokku. Erinevad elureaalsused puutuvad kokku – ühtedel on üks reaalsus ja teistel teised ideed ja reaalsus. See on maailm, kus me elame.

Ja kuidas see sinusse puutub? See puutub sinusse otseselt, sest sina kannad endas jumalikku reaalsust. Sa võib-olla ei usu seda, aga sulle on antud võimekus omada jumalikku reaalsust. Mis on reaalsus sulle, kas surved, mis tulevad väljast või see, mida Jumal on sulle öelnud? Kiri ütleb, mida sa suuga välja ütled ja südamega usud, see saab sulle (Rm 10:10). Mida sa oma suuga välja ütled ja südamega usud, see saab sulle, see saab sulle, see saab sulle!

Näiteks ühel naisel tekkis käel mingi suur laik ja ta läks arsti juurde, kes ütles, et see on parandamatu ekseem. Siis keegi veel ütles, et see on parandamatu haigus ja sa sured varsti ja tahtis tekkida selline reaalsus, aga siis tulid teised ja ütlesid, et Jeesuse haavade ja vermete läbi on tulnud sulle tervis ja võttis vägisi ta käe ja palvetas selle käe eest ja ütles, ma sõitlen seda Jeesuse nimel ja lõi selle käe pihta kõvasti, nii, et ta sai haiget, aga ekseemi ka enam järgmisel nädalal polnud. Tekkis uus reaalsus!

Mõnikord me tervetena näeme ennast haigetena (näiteks lugedes mõnd meditsiiniteaduse raamatut) ja samamoodi võime me haigetena end näha tervena! Ma olen näinud inimesi, kes on puruvaesed ja neil pole kahju anda oma viimast sellele, kel pole midagi sel hetkel. Me ehitame enestele reaalsust, me võime olla vaestena rikkad ja rikastena vaesed. Sul võib olla palju, aga südames vähe ruumi teistele. Me saame olla selles reaalsuses, mida me ehitame endale. Me võime ehitada vanglat, võime ehitada endale kuu-uurimise süsteeme või ehitame endale Jumala Sõna alused ja see on meie privileeg. Inimesed väljast ei saa sinna automaatselt minna, sest nad peavad enne vastu võtma Issanda (Jeesuse) ja siis saavad nad sinna minna.

Loen Rooma kirjast 3, mis on juudil erilist või mis kasu on ümberlõikamisest? Kui ütled “juut”, siis on palju arvajaid ja tõepoolest, nende hulgas on erinevatel asjaoludel silmapaistvaid inimesi, kuid peale selle on juudid Jumala poolt valitud rahvas. Jumal otsustas nad valida. Rahvaid on palju, kuid Ta otsustas valida juudid, ühe väikese rahva. Need inimesed, kes austavad Jumalat, austavad seepärast ka Tema valikut ja austavad ka juute, sest nad teavad ka seda, et siia on pandud tõotus, et kõik, kes õnnistavad neid, saavad õnnistatud, aga kõik, kes neavad neid, jäävad neetuks, viljatuks, väetiks. Sellepärast (Piiblit) lugenud inimesed austavad ja õnnistavad juute ja teavad, et Jumal on nendega ja et Jumal on nendega, kes Teda on vastu võtnud.

Me räägime täna sõnadest ja sõnades on see jõud, milles me loome oma reaalsust. Meie suu ei tohi olla täis sajatamist ja kibedust. Meil ei tohi olla kiiret minna ülekohut tegema. Meie teedel ei tohi olla purustust ega viletsust. Meie teedel peaks olema ülesehitus, parandus ja taastamine. Me peame vaatama, kus me oma elus oleme, et meie seest ei tule välja kibedus, et meie keeled ei kavalda, et me ei petaks ennast ega teisi.

Salmid 19-20, Seaduse kaudu tuleb patutundmine, ilma selleta seda ei tulegi! Seepärast on patutundmine väga oluline asi. Kui me seda ei tunne, siis me ei olegi kuskile jõudnud. Salm 22 on su elu alustala lause: “see Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevust”.

Jumala õigus! Jumal võib oma õigust anda, nagu ta tahab. Antud juhul Ta on otsustanud, et Tema poeg, Jeesus Kristus, on see õigsus, kelle Ta saatis siia ja kõik kes Tema vastu võtsid, võivad astuda Tema õigsusesse. Siin ei ole erinevust, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud kirkusest ja kõik mõistetakse õigeks armust, täiesti muidu lunastuse kaudu (salm 24 ja edasi). Sind ja mind on mõistetud õigeks lunastuse kaudu! Sinu ja minu, meie patud on kustutatud. Meid ei vea patt enam surma ega põrgu. Jumal on otsustanud lihtsalt armust kinkida vabastuse pattudest ja teha õigeks neid, kes võtavad vastu Kristuse! Patt ei vea sind surma enam, sest sa oled vabastatud sellest!

Kogu see sõnum ütleb, et me oleme lunastuse kaudu saanud õigeks. See annab meile vabaduse ja tee Taevariiki ja kõige tähtsam: see annab meile osaduse Temaga ja annab meile Tema pärandi, kui me võtame selle enda reaalsuseks! Me peame selle võtma, kui me tahame, me peame uskuma, et me oleme Tema õiged ja et Ta on olemas ja, et Ta teeb õigeks selle, kelle tahab teha. Me peame uskuma, et nii, nagu juut on kutsutud ja valitud Tema poolt, nii ka kõik teised paganad, sina, mina, meie, oleme samadel alustel kutsutud sinna sisse ja tehtud usu läbi õigeks. See tähendab seda, et me paneme oma usu sellesse, et me oleme Tema õiged ja meil on Tema vägi ja see vägi on võimeline meid eemal hoidma patust. Kui me teeme sellest oma reaalsuse, siis patt enam ei söö meid ära, vaid Jumala arm jääb meid hoidma ja ehitama.

Rm 3:27-31, kui siit edasi vaadata, siis näeme, et Aabraham kutsusti, kui ta oli veel ümberlõikamata ja see on väga oluline. See tähendab seda, et kui ta sai paljude rahvaste isaks, siis ta on ka paganate isaks, aga kui ta lõigati ümber, siis sai ta ka juutide isaks. Nii ta on isaks, nii paganaile, kui juutidele. Ühtedele usu kaudu, teistele seaduse kaudu. Meile usu kaudu, sest me ei ole seaduse kaudu kutsutud. Ja me oleme Aabrahami lapsed, sest ta kutsuti siis, kui ta oli veel ümberlõikamata ja meile kehtib Aabrahami leping ka ja meile kehtib Kristuse leping ka ja meile kehtivad need tõotused, mis siia (Piiblisse) on kirjutatud ja meile kehtib see Sõna, mida Jumal meile ütleb ja meile kehtib Jumalik reaalsus.

Ma olen näidanud teile teisi reaalsuseid, milles teised inimesed liiguvad ja ma olen teile näidanud ka Jumala reaalsust, mis on sinu ja minu jaoks, ja me peame seda uskuma, sest selles usus on Jumala Sõna ja Jumala vägi ja Jumala elu.

Ja nüüd läheme praktikasse. Kas kellelegi siin Jumal on öelnud mingi lause, et vot, sulle tuleb see? Ja siis sa oled selle ära unustanud ja see on kuskile jäänud ja nii jääbki vahest, aga ei pruugi jääda. Kui sul on mingi olukord elus, näiteks sul pole tööd ja elamist ja Jumal ütleb sulle, et sul saab olema palju kortereid ja töid või mida iganes ja see on sulle nagu mingi nali või soovunelm ja sul pole nagu mingit šanssi sinna pääseda. Sa ei saa aru, kuidas see võiks sulle juhtuda, kuna sul ei ole vajalikke vahendeid, ega võimekusi, ega tuttavaid, kellel on sellised vahendid. Ja Jumal on sulle seda nüüd öelnud ja kui sa ei võta seda reaalsust oma ellu, siis on oht, et see võib ära vajuda. Aga kui sul on see reaalsus meeles ja sa kasvõi hambad ristis seda vahel kuulutad, siis sa räägid olematuid asju olemisse ja need reaalsused, mis su elus toimivad, need hakkavad muutuma ja luuakse uus reaalsus!

Kust tuleb sinu vana reaalsus? See tuleneb paljudest faktoritest. Ka sinu enda valikud ja sinu pihta-saamine Pühale Vaimule või mööda-panek Pühast Vaimust. Paljud faktorid on moodustanud sinu saatuse, kus sa täna oled. Sellest võiks pikalt veel rääkida, aga ma tahan öelda, et sa ei ole sattunud kogemata sinna, kus sa praegu oled, vaid see on tekkinud olukordade tagajärg. Nüüd, kui sa astud Kristusesse Jeesusesse, siis kõik see saba, mis oli taga, lõigatakse ära.

Kui sa küsid, mis on selle mõte, et sa oled õige – see ongi see mõte, et see mõju kaob ära, mis sind mõjutas ja algab uus mõju, Jumalik mõju, seni, kuni saa allud Jumalale. See õige olek tuleb Jumalast ja vana lõigatakse ära ja see uus jääb ja uues kehtib sulle Jumalik reaalsus, mis on pandud siia Sõnasse ja õieti käitudes sa ehitad oma elu üles koos Jumalaga. Õiges reaalsuses sa oled teistsugune isik, kui need, kes ei soovi vaeseid ja nõrku näha, öeldes, et see on elu õnnetus ja ei ole vaja neid. Kuid Jumala Poeg, Jeesus Kristus, tuli otsima kadunut. Ta tuli otsima näljast, Ta tuli parandama haiget, Ta tuli parandama lonkajat ja tõbist. See on Tema reaalsus. Need on tema inimesed, igaüks on kallis, kedagi ei või kaotada. Kõigi hing on hindamatu – igavik koos Jumalaga või ilma, see on Jumalik reaalsus!

Kes tahab ja usub, võtab vastu Isanda, kes parandab lonkajat ja tõbist, kelle jaoks tall pole vähem tähtis, kui hunt. Jumalik reaalsus, Jumalikud tõotused, mis on antud sinu ellu. Rakse on neisse uskuda, kuid mitte võimatu. Mõnikord olukorrad tulevad risti vastu sellele, mida sulle on öeldud. Mõnikord me ise teeme valesid otsuseid, kuid Jumala tõotused, mis sulle sinu elus on antud, on “jah” ja on “aamen” ja see ongi ainuke reaalsus, mis sinul peaks olema – Jumala reaalsus ja Jumala reaalsus hakkab tööle, kui sa hakkad Jumala Sõna tunnistama ja sa pead seda ka mõtlema. Sa ei saa öelda oma suuga üht, aga tegudega teha teist. Me peame käituma ka nii, nagu me ütleme, siis muudame seda reaalsust, kus me oleme. Sinu sisse on pandud meelevald öelda ja luua asju. Sa oled kõige kõrgema Jumala poeg või tütar. Jumala valiku poolest oled valitud kõige kõrgema Jumala lapseks ja pärijaks.

Ja kui Jumal sulle midagi on öelnud ja kui su vastu on tulnud torm ja viinud sind kuhugi sa ja oled end sinna unustanud ja sind on üritatud varastada või mida iganes teha. Kui sa tuled tagasi ja palud andeks oma patud, kahetsed neid, viskad nad ära, korjad endas üles Jumala jõu, mis sulle on antud, eraldad ennast patust, tunnistad Jumala reaalsust ja Jumala Sõna oma elu üle, siis oled astunud Jumalikku saatusesse ja Jumalik saatus haarab sind ja tõstab sind kõrgele ülesse ja viib üle maa kõrgendike. See on see saatus, mida sa ei ole ette kujutanud ja saatus, mida sa kunagi näha ei oskaks. Jeesuse Kristuse nimel. Sellepärast me alustasime meeleparanduse jutlusega, sest sa ei saa olla Jumalikus saatuses ilma Jumalata.

Kui sa oled eemaldatud Jumalast patu tõttu, siis sa pead kõigepealt tagasi tulema Jumala juurde ja see ei ole võimalik ilma vere väeta. Kuid see on Jumala poolt seatud, et tulla sinna vere läbi tagasi. Sellepärast on meil hinnaline Jeesuse veri. Kiri ütleb Rm 3:23-25:” sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest ning mõistetakse õigeks tema armust päris muidu, lunastuse kaudu, mis on Kristuses Jeesuses, kelle Jumal on seadnud Tema veres lepitusohvriks usu kaudu, et näidata üles oma õigust sellega, et ta kustutas varem tehtud patud”.

Ärgem kaotagem seda, mida Jumal meile öelnud on, sest selles on meie elu ja meie abi.

pastor Taimor Kunnberg

Tule Kogudus, 9.juuli 2017, jutluse märkmed.

© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: