Lõpuaegadest

Me elame justkui erinevate jõudude vahel – Lääne ja Ida mõjude vahel ja lisaks on veel Jumala mõju, millest peaksime meie mõjutatud olema. Kui meil on aga erinevate jõudude mõjusid, siis on segadust palju. Jeesus juhib jüngrite tähelepanu, et pandaks tähele ka aja märke, mitte ainult taeva märke…

Jeesus rääkis, et te peate olema teadlikud ajast, milles te elate. Üks meie usu eesmärkidest on jõuda Taevariiki. Me oleme teinud teadliku valiku öelda kurjale EI ja headusele JAH ja see peaks meid viima Taevariiki. Ilmutuseraamatus on Taevariigist räägitud. See on osa Piiblist, see on osa meie elust, kuid ka poliitika on osa meie elust, mille läbi kujundatakse meie harjumusi, mõtlemisi, arusaami. Kui meil on kristlik kultuur, siis me peaksime olema vennaarmastajad, kui meil on muu kultuur, siis meil peaks olema mingid muud prioriteedid jne.

Paljud räägivad täna Ilmutuse raamatu 12 ptk võimalikust täitumisest, sest Jeesuse (esimesele) tulekule eelnes tunnustäht ja targad nägid seda. Nad nägid ja hakkasid selle tähe järgi minema. Nii tuli Jeesus esimest korda maailma. Paljude arvates on praegu sarnane olukord, mistõttu vaadatakse taevalaotuses toimuvale ja lisaks toimub ka muid loodusnähtuseid. Meil on justkui sünnituse valud ja muutused, aga kõik ajad on Jumala käes. Oluline salm on: “11 Nemad on ta ära võitnud Talle vere läbi ning oma tunnistuse sõna läbi ega ole oma elu armastanud surmani.” Meie jõud tuleb tunnistamise sõnast ja Talle Vere läbi! Tunnistuse sõna ja Talle Vere läbi on meil võit!

Selge on see, et me liigume lõpuaegade suunas ja ükskord me seisame Tema ees niikuinii. Samas on kirjutatud (Mt 24:36), et me ei tea päeva ega tundi, kuna Jeesus tuleb… Meie tänane sõnum on: Jumal, Jeesus, Püha Vaim, meie, sina ja osaduses käimine. Me oleme kutsutud käima Jumala Vaimus ja väes.

Püha Vaimu annid

Õpetussõnad 16:20 Kes sõna tähele paneb, leiab õnne, ja kes loodab Issanda peale, on õnnis.” Sõna on oluline! Kes Sõna tähele ei pane, ei leia õnne.

Apostilite teod 19:1-12. Paulus leidis Efesosest mõned jüngrid ja küsis neilt, kas nad võtsid vastu Püha Vaimu, kui nad said usklikuks. Nemad aga polnud kuulnudki, et Püha Vaimu on. Kui nad siis lasid end ristida Jeesuse Nimesse ja kui Paulus pani oma käed nende peale, tuli neile Püha Vaim ja nad rääkisid võõraid keeli ja ennustasid. Neid oli kokku tosin meest. Kaks aastat Paulus õpetas seal ja Jumal tegi Pauluse läbi erinevaid imetegusid. Näiteks ka higirätikute kaudu läksid kurjad vaimud välja. Sarnaseid näiteid on ka tänapäeval. Sama võidmine oli originaalis Paulusel ja see sama võidmine peaks olema ka meie elus, et inimesed saavad terveks ja vabaks. Me näeme, et need inimesed olid vastu võtnud Jumala oma ellu ja Paulus läks ja viis neile midagi juurde. Ta tõi neile võimekuse astuda ühendusse Püha Vaimuga.

1Korintlastele 12:26-31. Eelmine kord rääkisime kogudusest, kui ihust ja rääkisin, et kui sain sõrmele haiget, siis, kui palju enam on kahju Jumalal, kui mõnda teist ei ole, sest Jumal tunneb puudust igast oma lapsest ja (Kristuse) ihu tunneb, kui ihuliikmed saavad haiget. Kui aga kellegil läheb hästi, siis me rõõmustame selle üle. Te olete kõik Kristuse Ihu.

Me saame taotleda suuremaid ande, vaatamata sellele, et väljastpoolt on surve mõelda ja tegutseda vaid oma viie meele piirides – et me räägiks hingeliselt, tunneks kaasa hingeliselt, õhkaks kõigile kõigi raskuste puhul, kannataks koos kannatajaga, rõõmustaks koos rõõmustajaga ja selles ei ole midagi halba ega valet, aga see ei ole kõik, sest kõik minu elu, edu, saladused, need tulevad ülevalt Taevast. Mitte sellest ajupoolkerast, mida me koolis arendame, vaid teisest ajupoolkerast, mis kujutab ette. Kujutab ette võite, kujutleb ette saavutusi ja eesmärke ja püüdleb nende poole. Kui sul pole aga Jumalikke eesmärke, siis keegi on sind röövinud, röövinud sinu Jumaliku pärandi ja saatuse, mille Jumal on sulle andnud ning teinud sinust tavalise etturi malelaual ja kõigil, kellel on aega, need liigutavad seda etturit vahel, siia ja sinna, aga sa ei tea, et kuskil on lipp, kes ajab neid asju…

1Korintlastele 13:1-10. Armastus hellitab, ta on osavõtlik sinu suhtes, ta näeb sinus potentsiaali, mida teised ei näe. Tal on usku sinusse, tal on lootust sinusse, ta on nõus sinu pärast riskima millegagi, aga ta on nõus uskuma, et see võib sulle hea olla ja et sind saab aidata ja et abi tuleb esile ja et sa teed Jumala Kuningriigis midagi ja et sa samamoodi aitad kedagi teist, keda on vaja aidata. Armastus talub kõike. Nüüd tuleb oluline osa (salm 11): “ Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed. ” On aegu, kus Jumal laseb olla ja käituda nagu laps, kuid tuleb ka aeg, kus Jumal ootab, et me võtame vastutuse ja paneme jalad maha, et kõndida ja mitte kukkuda. Suurim andidest on armastus ja Jumal jääb selle juurde, et sa mõistaksid teisi koos nende vigadega. Me vajame pidevalt seda taotlemist, et armastada teisi.

1Korintlastele 14:1-14. “1 Taotlege armastust ja olge innukad nõudma vaimuande, eriti prohvetlikult kõnelemist! 2 Sest kes räägib keeli, ei räägi inimestele, vaid Jumalale, sest keegi ei mõista teda, ta räägib vaimu ajel ju saladusi. 3 Aga kes prohvetlikult kõneleb, see kõneleb inimestele nende ehitamiseks ja julgustamiseks ja lohutamiseks.” Siin on justkui pilt, et rahvast tuleb kokku ja kiri ütleb (1Kr 14:26), et kui te tulete kokku, siis igaühel on midagi ja te jagate seda, sest Jumal liigub kõigi uuesti sündinud inimeste eludes. Kui me aga kunagi ei räägi keeltes, siis me ei jõua kunagi vaimu tasandile ja me ei suuda sirutuda selle järgi, mis Jumalal meie jaoks on. Salm 4: “Kes keeli räägib, ehitab iseennast, prohvetlikult kõneleja ehitab aga kogudust.” Me vajame mõlemat, nii keelte rääkimist, kui ka prohvetlikku kõnet. Ka meeleparanduse sõnumeid, mille läbi meid otsekui kujundatakse ja lõigatakse ära need oksad, mis on vaja ära lõigata. Jumal on andnud erinevad sõnumid inimestele. See koguduse tasakaal, mida Paulus tõi ja mida Jeesus rääkis, on Püha Vaimuga ristimine. Kui me ei räägi keeltega, siis me ei saa end ehitada vaimulikukult üles nii, nagu need, kes keeltega räägivad. Salm 5: ”Ma tahaksin, et teie kõik räägiksite keeli, aga veel enam, et te kõneleksite prohvetlikult, sest see, kes kõneleb prohvetlikult, on suurem keelterääkijast, olgu siis, et ta ise neid ka tõlgendab, et see ehitaks kogudust.” Kui keegi on siin ees ja räägib keeltes ja kohe ka annab tõlgitsuse, siis me nimetame seda elavaks Sõnaks Jumalalt ja see on tavaliselt ülesehitav või julgustav sõnum.

Salm 6: “Nüüd aga, vennad, kui ma tuleksin teie juurde ja räägiksin keeli – mis kasu ma teile tooksin, kui ma teile ei räägiks kas ilmutuse või tunnetuse alusel, või prohvetlikku sõna või õpetust?” Kui ma tuleksin siia ette ja räägiksin üheteistkümnest üheni teile ainult keeltes, siis Paulus siin küsib, et mis kasu teile sellest oleks. Ei olegi, kui te ei saa aru, mida ma räägin. Salm 14 on väga tähtis lause: “Kui ma keeli rääkides palvetan, siis palvetab mu vaim, aga mu mõistus on viljatu.” Kui keegi tuleb ja palub, et ta võiks hakata keeltega rääkima, siis ta tahab inimlikult hakata mingit keelt rääkima, aga me räägime sellest, et sa võiks vastu võtta inglite taevase keele. Miks see vajalik on?

Kirik on vaimne maailm ja seisneb Sõnas – me tuleme ju kokku Sõna jagama, Sõna kuulma, Sõna laulma ja Sõna rääkima. Nüüd me räägime neid sõnu Taevases ühenduses Jumalaga, ehk, me räägime oma ellu Jumala plaani, ehk, me muudame oma saatust. Kui me seda ei tee, siis see jääb meid ootama ja meie asjad võivad seista, aga me saame panna nad käima.

Näiteks, mul ei olnud ükskord tööd, mitte mingisugust tööd ja ma ei teadnud, mida tegema hakata. Siis keegi ütles mulle: “Sul on hea, palveta niikaua keeltes, kuni sul tekib töö.” Ja ma palvetasin ja mul tekkis tegevus ja palju parem, kui teistel.

Ma tahan sulle täna öelda, et kui sa tahad välja tulla sellest tasandist või olukorrast, kus sa täna oled ja tahad vastu võtta Jumala pakkumise. Kui sa oled oma ellu vastu võtnud Jeesuse, siis Jumal pakub järgmist andi, olla Püha Vaimuga ristitud, rääkida võõrastes keeltes, muuta oma saatust ja palvetada välja oma saatus. See on pakkumine. Jumal täna pakub seda. Kui sa tahad astuda lähemale ja võtta neid asju oma ellu, siis ava oma süda ja lase me palvetame, et su ellu võiks tekkida suurem Jumalik võimekus ja sa kogeksid Jumalat rohkem ja rohkem. Sa ei peaks oma südant Tema ees kinni panema.

Ma igatsen, et me oleme rohkem vaimulikud. Ma igatsen, et te igatseksite neid asju, mida Paulus igatses – armastust ja Püha Vaimu ande. Jumal armastab inimesi ja Tema armastus sirutub meie poole. Jumalal on meile Püha Vaimu andidest tunduvalt rohkem Jumalal, kui me täna saame. Õhutan teid taotlema Vaimu ande, et kõigil oleks ühine Jumala tunnetus ja jõud ja õnnistus. Meil on palju erinevaid ande ja iga and on nii huvitav kild, unikaalne, mida teine ei pruugi saada.

Ma õhutan teid otsima seda, mitte kaugenema, vaid tulema lähemale sellele, mitte matma ennast tööde alla, vaid teha end vabaks Jumala Vaimule, olla rohkem kättesaadav, mitte peitma ennast ära, vaid tulema rohkem esile. Jumal igatseb ka, sest mis ärkamisest me räägime, kui me pole kättesaadavad. Mida me ootame, kui Ta ei saa meid vormida? Ta igatseb, ootab ja armastab meid. Ta tahab meid muuta ja meie peame muutuma. Me peame muutuma selle maailma kahtlevast sarnasusest Tema aulisse usu sarnasusse.

Pastor Taimor Kunnberg
Tule Kogudus, jutluse kokkuvõte 17.09.2017

Tunnistus

Mulle öeldi ükskord sõna: “Kui sa oled nõrk, võta jõud Jumalalt!” Ja ma mõtlesin, et see on selline ilus sõna ja me ikka räägime vahest niimoodi, aga mul tuli selline koht, kus mul ei olnud jõudu ja mul oli vaja midagi teha. Mul tuli see sõna meelde järsku, nagu tagavara reservist. Mõtlesin, et ma proovin seda ja ütlesin: “Jumal, ma vajan jõudu” ja unustasin selle ära. Siis selgus, et mul oli olemas kogu see jõud nende asjade tegemiseks, mis oli vaja ära teha.

Analoogne olukord, nagu Hendrik rääkis. Mul oli seal ka mingi füüsiline olukord, mis täpselt, ei mäleta enam, aga Jumal andis väe ja ootamatult tekkis võimekus teha asju, mida ma ei olnud nagu võimeline tegema.

Pastor Taimor Kunnberg
Tule Kogudus, 17.09.2017

© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: